top of page

İller Bankası Nedir?

Belediyelerin projelerini hayata geçirmesi yahut geliştirmesi kapsamında İller Bankası adeta bel kemiği rolü oynuyor. Peki, İller Bankası nedir? Ne amaçla çalışır? Nelere katkı sağlar?

22 Haziran tarihini yerel yönetimlerin çalışmalarına başlaması için bir varoluş günü. Kurtuluş Savaşından sonra başlatılan kalkınma hamlesi çerçevesinde, şehir ve kasabalarımızın yeniden imar ve inşası konusunda İller Bankası, önemli görev ve sorumluluklar üstlenir. İller Bankası kurulduğu günden bugüne sadece yerel yönetimlerin projelerine finansman sağlamaz. Yerel yönetimlere, kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla sürdürülebilir bir şehirleşmeye katkıda bulunmak gibi pek çok görevi vardır.


İLLER BANKASI A.Ş. NE ZAMAN KURULDU?

İller Bankasının temeli, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla kurulmuştur. Adı gibi İllerde yapılan projelere finans sağlamakla görev hayatına başlayan İller Bankası, İlk olarak 1933 yılında “Belediyeler Bankası” adıyla göreve başlamıştır. 23 Haziran 1945 tarihinde de Resmi Gazetede yayınlanan 4759 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle Belediyeler Bankasının görev kapsamları modernize edilerek “İller Bankası” adıyla görev hayatına devam etmeye başlamıştır. 2011 yılında T.B.M.M. tarafından kabul edilen ve Resmi Gazete'nin 08.02.2011 tarihli nüshasında yayımlanan 6107 sayılı kanunla "İller Bankası A.Ş." ismini almıştır.


-Belediyelerin imar faaliyetlerini finans etmek üzere, 11 Haziran 1933 tarihinde 2301 sayılı Kanunla, 15 Milyon sermaye ile 'Belediyeler Bankası' adıyla kurulmuştur.


-Bankanın Kuruluş Kanunu uyarınca yalnız Belediyelere yönelik faaliyetlerde bulunması, kuruluş sermayesinin, hızlı nüfus artışı ve şehirleşmeye paralel olarak artan kredi ihtiyacını karşılayamaması ayrıca, mali kaynağa ve teknik yardıma muhtaç İl Özel İdareleri ile köylerin bu yardım dışında bırakılması ve faaliyet sahasının daha genişletilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak, Belediyeler Bankasının değişik bir bünyeye sahip kılınması düşünülmüş ve bu düşünceyle kurulan Belediyeler Bankasının, Mahalli İdareler İmar Bankasına dönüştürülmesi için 29.07.1944 tarihinde T.B.M.M. ne sunulan kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bu tasarının Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında Bankanın adı 'İller Bankası' olarak değiştirilmiştir.


-İl Özel İdareleri,Belediyeler ve Köyleri de içine alan İller Bankası Genel Müdürlüğü'nün kurulması, 13.06.1945 tarihinde kabul edilen ve 23.06.1945 tarihinde de Resmi Gazetede yayınlanan 4759 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle Belediyeler Bankasının görevlerini üstlenerek resmen kurulmuştur.


-İller Bankası A.Ş. özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özel bütçeli Anonim Şirket statüsünde bir kalkınma ve yatırım bankasıdır.


BANKANIN AMACI

İl Özel İdareleri ve Belediyelerin;

-Finansman ihtiyacını karşılamak,

-Mahalli müşterek hizmetlere ilişkin projeler geliştirmek,

-Danışmanlık ve denetim hizmeti vermek,

-Merkezi hükümetin Mahalli idarelere her türlü kaynak transferine aracılık etmek,

-Her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirmektir.


BANKANIN FAALİYET KONULARI

Yerel Yönetimlere;

-Finansman Temin Etmek,

-Proje Geliştirmek,

-Danışmanlık ve Teknik Hizmet Vermek

-Proje Yürütmek,

-Yerel yönetimlere Genel Bütçeden ayrılan payların dağıtımlarını yapmak,

-Bankaya kaynak temin etmek üzere, proje kaynağı için herhangi bir borç ve şartlı yükümlülük altına girmemek kaydıyla kâr amaçlı gayrimenkul yatırım projeleri ile uygulamalar yapmak veya yaptırmak,

-Bakanlık Tarafından talep edilen özel projeler ve kentsel altyapı projeleri ile yapım işlerini yapmak veya yaptırmak,

-Yurtiçi ve yurtdışı finansman kurumları ile işbirliği yapmak,

-Yurtiçi ve yurtdışı finansman kuruluşları ile para ve sermaye piyasalarından ve her türlü fonlardan kaynak sağlamak,

-Her türlü taşıt, menkul ve gayrimenkul malları almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyetleri ve diğer ortaklıkları tesis etmek,

-Kendi kaynakları dışında finansman temin edilmek ve Bankacılık Kanununa aykırı olmamak kaydı ile çalışma alanı kapsamında yurtdışında projelendirme ve danışmanlık hizmetleri vermek,

-Projelerin uygulanması için temin edilen finansmanın kullanılmasına aracılık etmek,

-Ortak idarelere dönük her türlü eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

YAGEV Haber Merkezi

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page