top of page

Afet Yeniden İmar Fonu Kanunu Resmî Gazete’de Yayınlandı


Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu (Fon) kurmak, Fonun yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.


Doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu.


Fonun Yönetim ve İşleyişi

Hazine ve Maliye Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Bütçe Başkanı’yla birlikte yedi kişilik bir yönetim kurulundan oluşacak. Fon, kurulan yönetim kurulu kararları çerçevesinde yönetilecek. Fondan kaynak aktarımı yapılacak olan projeleri, aktarılacak kaynak tutarını ve harcama programlarını belirleyecekler.


Fonun Kaynakları ve Finansmanı

Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her türlü nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler. Bütçeye bu amaçla konulacak olan ödenekler, fon tarafından kurum ve kuruluşların mevzuatındaki her türlü kısıtlamalardan muaf tutularak yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.


Denetim ve Raporlama

Fon bağımsız denetim standartlarına uygun olarak denetlenecek olup, fon kaynakları ve aktarılmasına ilişkin mali veriler en geç üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Buna göre, kaynak aktarılan idareler gerekli her türlü bilgi ve belgeyi sağlamakla yükümlü olacaktır.


Muafiyet ve İstisnalar

Fon, kurumlar vergisinde muaf olacak. Fonun, bu çıkarılan Kanunda sayılan görevleriyle ilgili faaliyetlerinden elde edilen gelirleri dolayısıyla iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak. Bu muafiyet, Fonun kazanç ve gelirleri üzerinden 3/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini de kapsıyor.


Resmi Gazete'de yayınlanan mevzuatın linki:

https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7441&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5

0 görüntüleme0 yorum

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page